Email

info@computrading.be

Telefoon

+32 478 16 01 04

Privacybeleid

Privacy beleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Computrading.be
K.B.O.-nummer: BE 0755.655.140 (hierna: Computrading.be).
Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens
verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze
Website [URL], door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een
vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1. Computrading.be verwerkt in het kader van haar werkzaamheden
jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:
− Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website
[en surfgedrag? herkomst? zoektermen?];
− Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en
voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail
en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
− Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de
gegevens die je zelf vrijgeeft;
− Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
− Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam
van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

1.2. Computrading.be kan je Persoonsgegevens op verschillende
manieren verzamelen:
a. Door je registratie en gebruik van de Website;
b. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal
persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van

cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

2.1. Algemene doeleinden:
Computrading.be zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:
– Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van
Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete,
voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website [aan te vullen met
andere doeleinden cookies, bv. marketing];
– Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als
rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;
– Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door
[Naam van jouw onderneming] zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang
ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming
als je nog geen klant bent bij Computrading.be. Je kan op elk ogenblik
aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out
mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail
of telefoon;
– Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten,
met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt
en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de
wet dit vereist of nog omdat Computrading.be daartoe een
gerechtvaardigd belang heeft.

Artikel 3 – Hoe wij je gegevens delen met derden

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we
failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan
derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen.

Computrading.be zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar
je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis
van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij
proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.
Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw
bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door
software- en cloud leveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die
partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig
verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen
ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.
Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw
gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op
niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in
Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen
we voor bijkomende waarborgen

Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke
verwerking.
– Klantenprofiel: als je 3 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klantenprofiel.
– Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar
vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren:”
– Nieuwsbrieven: als je een bestaande klant bent dan bewaren we je gegevens voor
nieuwsbrieven tot 2 jaar na je laatste bestelling. Ben je geen bestaande klant en heb je
toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je
toestemming hebt ingetrokken.

Artikel 5 – Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het
gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook
het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je
mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je
Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je
persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je
gegevens te verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt
ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden
van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het
recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere
verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.
Je kan je rechten uitoefenen via het Contactformulier op onze Website, per post naar:

Computrading.be
Mostvenlaan 4
2960 Brecht België

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven
hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.
Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van
schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om
de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Computrading.be aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit
uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop